My World -....:::::MAROLD portal:::::...-

Temat: Prof. Janku - wymagania
...4. Podmioty wykonujące administrację publiczną. 5. Pojęcie i typologia organów administracji publicznej. 6. Istota samorządu i typologia jego form. 7. Zakłady prawa administracyjnego. 8. Zlecanie funkcji administracji publicznej. 9. Prezydent RP jako organ władzy wykonawczej. 10. Status prawny Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 11. Status prawny wojewody. 12. Pojęcie podziału terytorialnego i jego rodzaje. 13. Pojęcie samorządu terytorialnego. 14. Referendum lokalne. 15. Status prawny radnego. 16. Jednostki pomocnicze w gminie. 17. Prawne formy współdziałania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. 18. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 19. Pojęcie i rodzaje samorządu specjalnego. 20. Klasyfikacja prawnych form działania administracji. 21. Źródła prawa administracyjnego. 22. Porozumienie administracyjne....
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2856Temat: Prof. Janku - wymagania
...9. Prezydent RP jako organ władzy wykonawczej. 10. Status prawny Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 11. Status prawny ministra oraz kierownika tzw. urzędu centralnego. 12. Pojęcie podziału terytorialnego i jego rodzaje. 13. Reformy podziałów terytorialnych w latach 1972 - 75, 1998-99. 14. Przekształcanie podziałów terytorialnych, ich aktualny kształt. 15. Status prawny wojewody. 16. Administracja rządowa zespolona i niezespolona. 17. Pojęcie samorządu terytorialnego. 18. Organy stanowiące oraz organy wykonawcze na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. 19. Referendum lokalne. 20. Status prawny radnego. 21. Jednostki pomocnicze w gminie. 22. Prawne formy współdziałania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. 23. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 24. Osobowość publicznoprawna i cywilnoprawna jednostki organizacyjnej samorządu...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2856


Temat: Opracowanie zagadnień.
referat o samorządzie na szczeblu gminy, który dr Dobrzeniecki kazał zamieścić na forum (w grupie 4) Ogólne pojęcie samorządu Samorząd to, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności. Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia. W Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy. Każdy obywatel ma obowiązek do należenia do samorządu ponieważ jest to warunek wykonywania określonych działań lub zawodów....
Źródło: administracjaumk.pl/viewtopic.php?t=28


Temat: Nowe forum
czemu ta strona ma domenę http://www.samorzad.p.lodz.pl" zamiast np. http://www.radastudencka.p.lodz.pl ? Pytanie jest dobre, a odpowiedzi są dwie i proste :-). lStrona powstała dość dawno i za tamtych czasów regulamin był inny i wszyscy nagminnie mylili pojęcia Samorządu i Rady, z Radą pewnie włącznie. Zresztą to tylko najstarsze bobry będą wiedzieć, kto jak co nazywałllDlaczegóżby strona nie miała być poniekąd własnością całej społeczności/samorządności studenckiej? Oczywiście nie da się ukryć, że jakoś do tej pory RS SS PŁ miała zdecydywanie dominujący wpływ na to co jest na stronie, ale to też logiczne, bo RS stanowi władzę wykonawczą SS PŁ, ragulaminowo to...
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=4


Temat: SAMORZĄD OBROŃCÓW PRAW ZWIERZĄT.
...termin samorząd pojawił się dopiero w 19 wieku w niemieckiej nauce prawniczej jako określenie organizacji administracji gminnej. otrzymała ona wówczas nazwę ,,selbstverwaltung”, której polskim odpowiednikiem jest słowo ,,samorząd”. samorząd jako jedna z form organizacji społeczeństwa (inne to partie polityczne, kościoły, związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, itd.) posiada wiele różnych definicji. do dzisiaj jednak pojęcie samorządu nie jest terminem jednoznacznym i powszechnie przyjętym w literaturze. dlatego ten tekst jest prezentacją tego, jak ja rozumiem pojęcie – samorząd. rozpocznę od etymologi, czyli od znaczenia tego słowa. samo-rząd oznacza samodzielne rządzenie się określonej społeczności. samo słowo nie oddaje w pełni istoty tego, czym jest samorząd, gdyż nie da się jej ująć w ramach jednego wyrazu. dla właściwego...
Źródło: forum.empatia.pl/viewtopic.php?t=463


Temat: Prof. Janku - Zagadnienia na egzamin
...RP jako organ władzy wykonawczej. 10. Status prawny Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 11. Status prawny ministra oraz kierownika tzw. urzędu centralnego. 12. Pojęcie podziału terytorialnego i jego rodzaje. 13. Reformy podziałów terytorialnych w latach 1972 - 75, 1998-99. 14. Przekształcanie podziałów terytorialnych, ich aktualny kształt. 15. Status prawny wojewody. 16. Administracja rządowa zespolona i niezespolona. 17. Pojęcie samorządu terytorialnego. 18. Organy stanowiące oraz organy wykonawcze na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. 19. Referendum lokalne. 20. Status prawny radnego. 21. Jednostki pomocnicze w gminie. 22. Prawne formy współdziałania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. 23. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 24. Osobowość publicznoprawna i cywilnoprawna jednostki organizacyjnej...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=564


Temat: I termin
pytania z zerówki: 1. pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym 2. organy wewnętrzne rady gminy 3. rozwiązanie zarządu województwa w całości 4. powoływanie zarządu powiatu
Źródło: administracjaumk.pl/viewtopic.php?t=460


Temat: dr. Kryszeń
...konstytucyjnej w Polsce; delikt konstytucyjny. Pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu. Postępowanie przed Trybunałem Stanu. 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Zakres działania i organizacja Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli a Sejm, Prezydent i Rada Ministrów. Powoływanie i status Rzecznika Praw Obywatelskich, zakres działania. Pozycja ustrojowa i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10. Pojęcie samorządu i jego rodzaje; istota samorządu terytorialnego. System samorządu terytorialnego w Polsce. Organy samorządu terytorialnego i ich kompetencje. 11. Pojęcie suwerenności narodu. Formy instytucjonalne realizacji idei suwerenności narodu. Demokracja bezpośrednia: istota, formy instytucjonalne. Referendum: istota, rodzaje referendum. Referendum ogólnokrajowe i lokalne w RP. Inicjatywa ludowa. Weto ludowe. Pojęcie...
Źródło: wsap.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=3144